Zawarta w dniu................................w Łodzi, pomiędzy firmą SCI Paweł Matyjaszczyk, (adres sklepu stacjonarnego ul. Żeromskiego 73, 90-625 Łódź), zwany dalej Wypożyczalnią, a IMIĘ i NAZWISKO...................................................... Dowód osobisty: ......................................... tel................................................................................... zwanym dalej Wypożyczającym.

§1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego zwanego dalej SPRZĘTEM według regulaminu wypożyczalni. …......................................................................................................................................................................................................................

§2

Terminy Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu: ...........................o godz....................zwrot…………... Łączny czas wypożyczenia (doby)..................................cena za dobę.................................................................. Cena razem........................Zapłacono............................Do zapłaty............................Dopłata...............................

§3

Wypożyczalnia przekazuje do używania wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnoręcznym podpisem.

§4

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieprawidłowego korzystania.

§5

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi wypożyczający. On także ponosi wszystkie koszty związane z ewentualną naprawą zniszczonego sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa nie będzie opłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu. Według warunków przedstawionych przez wypożyczalnię.

§6

Opłata za wypożyczenie jest liczona według cennika. Dobę rozpoczyna godzina wypożyczenia zawarta na umowie i kończy się po upływie 24 godzin. Za oddanie sprzętu po upływie wyznaczonego terminu i godziny pobierana zostaje opłata za kolejną dobę lub doby.

§7

Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu i godziny zwrotu sprzętu pobierana jest opłata za dodatkową lub dodatkowe doby liczone do momentu zwrotu.

§8

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Wypożyczający jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić Wypożyczalni powyższą wadę zaraz po jej odkryciu.

§ 9

Wypożyczający podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Wypożyczalni. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe zostają zniszczone po 7 dniach od zakończenia umowy.

§10

Do innych nieuregulowanych przepisów umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.

 

.................................................................

PRZEDSTAWICIEL WYPOŻYCZALNI 

(tel. 608 141 811)

 
                                                           

..........................................

WYPOŻYCZAJĄCY