Regulamin wypożyczalni Happyski

1. Wypożyczalnia HappySki prowadzi wynajem sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego jest właścicielem.

2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy (Wypożyczający) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnoręcznym podpisem. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieprawidłowego korzystania.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia. W przypadku licznych uszkodzeń ślizgu lub krawędzi będzie pobierana dodatkowa opłata serwisowa w wysokości 100 zł.

6. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający. On także ponosi wszystkie koszty związane z ewentualną naprawą zniszczonego sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa nie będzie opłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty wartości wypożyczonego sprzętu. Według warunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

7. Opłata za wypożyczenie jest liczona według cennika. Dobę rozpoczyna godzina wypożyczenia zawarta na umowie i kończy się po upływie 24 godzin. Za oddanie sprzętu po upływie wyznaczonego terminu i godziny pobierana zostaje opłata za kolejną dobę lub doby.

8. Aby przedłużyć okres wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia wypożyczalni zaistniałego faktu przed zakończeniem trwającej umowy, pod nr tel. +48 608 141 811.

9. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry za cały okres wypożyczenia.

10. W przypadku przekroczenia terminu i godziny zwrotu sprzętu pobierana jest opłata za dodatkową lub dodatkowe doby liczone do momentu zwrotu.

11. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Wypożyczający jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić Wypożyczalni powyższą wadę zaraz po jej odkryciu - tel. +48 608 141 811. Wszelkie zgłoszenia i zastrzeżenia do sprzętu zgłaszane z datą (i po terminie) wygaśnięcia umowy będą traktowane jako powstałe z powodu nieodpowiedniego użytkowania. W zaistniałej sytuacji zastosowanie ma punkt 6.

12. Studenci i uczniowie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (szkolnej) mogą otrzymać rabat w wysokości 5%. Rabat nie jest udzielany w okresie ferii zimowych oraz na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

13. Wypożyczający podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Wypożyczalni. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe zostają zniszczone po 7 dniach od zakończenia umowy.

14. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu kwoty za niewykorzystany czas wypożyczenia.

15. Rezerwacje. Założenie rezerwacji na sprzęt jest jednoznaczne z podpisaniem umowy wypożyczenia. Podczas rezerwacji ma również zastosowanie punkt 9. W przypadku nieodebrania sprzętu do wypożyczenia w wyznaczonym terminie oraz nieprzedstawieniu dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z niego, na co najmniej 48 h przed datą odbioru sprzętu, opłata za wypożyczenie nie zostaje zwrócona i traktowana jest jako wypożyczenie zrealizowane. W przypadku uznania przez wypożyczalnię faktu nie możności korzystania z zarezerwowanego sprzętu, Wypożyczający otrzymuje voucher na równowartość kwoty zawartej w umowie wypożyczenia. Voucher jest ważny 13 miesięcy od daty wydania i może być wykorzystany na zakupy w sklepie, serwis lub wypożyczenie w HappySki.

16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

17. Do innych nieuregulowanych przepisów umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.